Thông báo triển khai thực hiện NCKH sinh viên 2016-2017

Căn cứ vào công văn số 281 và 282/TB-MDC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Trường đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Cơ – Điện thông báo phát động đăng ký NCKH sinh viên trong toàn khoa như sau:

1. Thời gian đăng ký:

Từ 15/8/2016 đến 12/9/2016

2. Điều kiện tham gia NCKH sinh viên

Sinh viên 3 năm cui có đim TB hc k 2 năm hc 2015-2016 ≥ 2,5 và có nguyn vng thc hin đ tài NCKH s thc hin đăng ký theo cá nhân hoặc theo tng nhóm (mi nhóm t 3-5 sinh viên - không khuyến khích các nhóm có ít hơn 3 sinh viên đăng ký, mi sinh viên ch đưc ch trì hoc tham gia 01 đ tài). Ni dung nghiên cu ca đ tài không trùng lp vi ni dung đ án tt nghip. Mi công trình nghiên cu khoa hc sinh viên ch có 01 giáo viên hưng dn và 01 giáo viên đưc hưng dn ti đa 02 đ tài NCKH SV.

3. Số lượng đề tài NCKH sinh viên của Khoa Cơ – Điện:

27 đề tài (Tên đề tài và thầy hướng dẫn xem chi tiết tại trang của các bộ môn)

Các sinh viên đủ điều kiện có mong muốn tham gia NCKH sinh viên đăng ký tại các Bộ môn chuyên môn trong Khoa.

Thông tin chi tiết về kế hoạch NCKH sinh viên:

TB281-MDC

TB282-MDC